Finanční manager


Řízení kreditního rizika a pohledávek

Cílem dočasného působení interim manažera nebo interaktivního semináře je ukázat a naučit systém, jak k řízení kreditního rizika a pohledávek přistupují nejlepší společnosti ve svých oborech. Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů může společnost vygenerovat dodatečný zisk, významně snížit riziko a zároveň zvýšit jeho predikovatelnost, snížit případné budoucí ztráty a vylepšit cash flow z provozní činnosti.

Hlavní oblasti příležitostí

Oblasti, které soustavně generují příležitosti pokud jsou systémově nastaveny dle posledních zkušeností nejúspěšnějších společností jsou tyto:

 • hodnocení kreditního rizika a kredibility společnosti,
 • nastavení kreditní linky a splatnosti,
 • rozdělení kompetencí uvnitř firmy (obchod, finance, region, výroba, logistika, provoz..),
 • nastavení komunikace
 • zajištění a pojištění pohledávek

Konkrétní procesy, organizace, systémy a dokumenty

 • priority oddělení kreditního rizika a vymáhání pohledávek, popis práce, organizace práce během dne, výkonnostní metriky pro jednotlivé pracovníky
 • jak nastavit vztah zákazník – pracovník kreditního rizika a pohledávek
 • jak nastavit systém mezi financemi a ostatními oddělení firmy ve vztahu ke kreditnímu riziku a vymáhání
 • co by měly obsahovat kmenová data zákazníků, jak nastavit systém zakládání a přijímání nových zákazníků včetně nastavení kreditní linky a splatnosti, rozhodovací tabulka
 • Jak nastavit systém pojištění i zajištění pohledávek
 • jaké nastavit systémové kontroly a automatické kontroly v rámci hlavního informačního systému firmy (ERP)
 • ukázka výstupů kontrolního systému včetně reportů pro management
 • DMS – jak nastavit systém archivace důležitých dokladů pro vymáhání
 • vnitřní směrnice řízení kreditního rizika a pohledávek
 • šablona hodnocení bonity zákazníka
 • jak nastavit systém průběžného hodnocení stávajících zákazníků, kreditní skóring model a černou listinu
 • efektivní vymáhání, nácvik hovoru se zákazníkem, osobní setkání, splátkové kalendáře, úloha pokut za pozdní platbu – smluvní i zákonná
 • obsah, forma, časování a způsoby doručení faktury, systém reklamací, dobropisy
 • výpisy z účtů, avíza, párování, nerozpoznatelné platby
 • upomínkové dopisy, řešení sporů pomocí právníka, soudů, rozhodčích soudů
 • jak vybrat kredit ratingovou agenturu
 • metody snižování rizika – pojištění, zajištění